Ressourcer

McKinsey 7 S-modellen

austin-distel-rxpthowuvge-unsplash-min

Indholdsfortegnelse

McKinsey er ligesom så mange andre modeller vigtige at gøre brug af. Hvor nogle modeller benyttes inden for markedsføring, salg, strategi, e.l., så benyttes McKinsey 7 S-modellen inden for organisation i virksomheder, organisationer, foreninger, o.l. En relevant model at gøre brug af både som akademiker, leder, direktør eller som fjerde lederform eller som vigtig administrativ stilling. 

I denne artikel vil der blive taget udgangspunkt i virksomheder og lignende organisationer for at simplificere det.

Hvad er 7 S-modellen?

McKinsey 7 S-modellen kan bruges inden for mange områder. Det behøves som sagt ikke kun at være virksomheder, der gør brug af modellen. Men selve hovedformålet med modellen er at afdække, hvilke greb og teknikker som for eksempel en virksomhed kan gøre brug af rent organisatorisk, således den optimale ydeevne kommer på banen. 

Til at sikre den optimale ydeevne arbejder McKinsey 7 S-modellen med 7 elementer, som er med til tilvejebringe den bedste og mest optimale ydeevne, men som også gensidigt påvirker hinanden på kryds og tværs. Går man et spadestik dybere ned i modellen, vil man ligeledes også finde frem til, hvor det er, virksomheden halter efter – altså hvor der skal gribes ind set i forhold til de ønskede mål og den fastlagte strategi.

De 7 elementer i McKinsey 7 S-modellen er:

 • Strategy (Strategi): Målet for og med virksomheden og dermed også strategien for, hvordan virksomheden opnår målet og ligeledes opnår konkurrencemæssige fordele.
 • Structure (Struktur): Hvordan virksomhedens struktur og opbygning er.
 • Systems (Systemer): Virksomhedens procedurer, ressourcefordelinger, interne flows, m.m.
 • Shared values (Værdier): Virksomhedens grundlæggende værdier – både internt såvel som eksternt.
 • Staff (Personale): Medarbejderne i virksomheden fra bund til top inden for alle afdelinger og områder.
 • Skills (Færdigheder): Virksomhedens kernekompetencer såvel som ressourcer, viden, færdigheder, kapacitet, m.m.
 • Style (Ledelse): Den anvendte ledelsesstil i virksomheden, og hvordan det bestyres.

Hvad er de 7 elementer i 7 S-modellen?

Som sagt er alle 7 elementer vigtige i McKinsey 7 S-modellen, og de 7 elementer påvirker som sagt hinanden på kryds og på tværs. Dog kan det være en fordel at have en model over, hvordan McKinsey 7 S-modellen ser ud for at skabe et overblik over de 7 elementer og deres interne påvirkninger på hinanden:

Model: McKinsey 7 S-modellen

Herefter kan man kigge på, hvad de 7 elementer er, og hvad de står for.

Shared values – Værdier

I kernen af McKinsey 7 S-modellen ses “Shared values”. Dette element ligger helt centralt inde i midten af modellen i forhold til de 6 andre elementer. Det skyldes, at man under dette element kigger på de grundlæggende og fundamentale værdier, som virksomheden har, og som er med til at drive medarbejdernes adfærd og virksomhedens handling mod dets mål:

 • Moralen.
 • Normer og standarder.

Du kan analysere virksomhedens og ikke mindst afdelingernes værdier ved at spørge:

 • Hvad er virksomhedens kerneværdier?
 • Hvor stærke er værdierne – og ikke mindst virksomhedens mission og vision?
 • Hvad er de vigtigste værdier – i virksomheden og i hver afdeling?
 • Hvordan er personalekulturen?
 • Osv.

Strategy – Strategi

Når man skal tage fat i det første element i McKinsey 7 S-modellen – som ligger uden for kernen af Shared Values – kan man starte med at gribe fat i “Strategy”. Her arbejder man med at fastlægge og udarbejde en velkvalificeret forretningsplan, der gør det muligt for virksomheden at formulere:

 • En handlingsplan til, hvordan man opnår konkurrencefordele.
 • En oversigt over stærke og holdbare “Mission, “Vision” og “Værdier”.
 • Strategi til at opnå målene for virksomheden – der skal som ofte fastlægges flere forskellige strategier, idet der er flere arbejdsområder i en virksomhed.

Har man aldrig arbejdet med et lignende element før som dette, kan man fordel tage inspiration fra nedenstående og dermed spørge sig selv og virksomheden:

 • Hvad er vores strategi?
 • Hvordan håndterer den nuværende strategi krav fra kunderne?
 • Er vores strategi bæredygtig og dermed holdbar på lang sigt?
 • Hvordan kan vi nå vores mål?
 • Hvordan opnår vi konkurrencemæssige fordele og modstår konkurrencepres?
 • Osv.

Structure – Struktur

Det næste element i McKinsey 7 S-modellen, som man kan kaste sig over, er “Structure”. Under dette element skal man ind og kigge på virksomhedens struktur og organisation. Sagt med andre ord, så skal man kunne klassificere og fastlægge:

 • Hvem er ansvarlig for hvad.
 • Hvem er ansvarlig for hvem.
 • Hvem er leder? Hvem er marketingansvarlig? Hvem er salgsansvarlig? Osv.?

Ved dette punkt kan man stille sig selv og virksomheden følgende spørgsmål:

 • Hvordan er virksomheden opdelt?
 • Er der et hierarki?
 • Er beslutnignstagningen centraliseret eller decentraliseret?
 • Hvordan koordineres arbejdsopgaverne?
 • Er kommunikationen begrænset internt i afdelingerne, eller er der en skarp ekstern kommunikation mellem afdelingerne?
 • Osv.

Systems – Systemer

Det fjerde element, man kan arbejde med i McKinsey 7 S-modellen, er “Systems”. Her skal man ind at kigge på lidt af hvert. 

Ikke desto mindre er det vigtigt at kigge på, hvilke softwares, kommunikationsprogrammer, m.m., der bliver brugt, men det er også grundlæggende vigtigt at kigge på det generelle overblik over virksomhedens “infrastruktur”, og hvordan dette etablerer arbejdsgange og beslutningsprocesser. Det vil sige, man kigger nærmere på:

 • Forretningsmæssige infrastruktur.
 • Teknisk infrastruktur.

Generelt kan du spørge de forskellige afdelinger – alt efter hvad de sidder og arbejder med til dagligt – om følgende spørgsmål:

 • Hvad er de vigtigste systemer?
 • Hvordan holdes der øje med de forskellige systemer, og hvordan kontrolleres de?
 • Hvilke interne regler og processer bliver der gjort brug af?
 • Hvordan er programmer og systemer med til at forbedre arbejdsgange og beslutningsprocesser?
 • Osv.

Style – Ledelse

Under elementet “Style” i McKinsey 7 S-modellen tager du skridtet op i hierarkiet og kigger på, hvilken ledelse og ledelsesstil som er repræsenteret i virksomheden. Her kigger man på:

 • Virksomhedens ledelse.
 • Hvordan ledelse interagerer mellem hinanden og med medarbejderne.
 • Hvilke handlinger de foretager sig.
 • Ledelsens symbolske værdi.

Her kan man undersøge ledelsesstilen ved at få afklaret følgende spørgsmål:

 • Hvor effektivt er lederskabet – både på bundlinjen og blandt medarbejderne?
 • Er det et, stort velfungerende team, eller er der flere opdelte grupper?
 • Er kommunikationen effektiv fra top til bund?
 • Er lederne konkurrencedygtige? Imødekommende for inputs? Samarbejdsvillige?
 • Osv.

Staff – Personale

Helt grundlæggende under “Staff” i McKinsey 7 S-modellen kigger man på flere ting i forhold til virksomhedens medarbejdere og generelle personale. Man kigger overordnet på:

 • Hvilke typer af medarbejdere, og hvor mange der er.
 • Hvordan de vil blive uddannet, rekrutteret, aflønnet, m.m.

Her bør man stille skarpt på alle medarbejdere uafhængigt af arbejdsform, arbejdsopgaver, e.l. og spørge om følgende spørgsmål:

 • Hvilke stillinger og specialer er repræsenteret?
 • Får/har medarbejderne fået en god opstart i virksomheden?
 • Er medarbejderne motiveret eller umotiveret?
 • Er alle nødvendige stillinger og den nødvendige viden besat i virksomheden?
 • Hvilken viden, hvilken kapacitet og hvilke ressourcer har virksomheden?
 • Osv.

Skills – Færdigheder

Det sidste, men lige så vigtige element som alle de andre, er “Skills”. Elementet blander sig lidt med det forrige (Staff), idet man kigger på, hvilke færdigheder, kompetencer og evner som medarbejderne i virksomheden har. Derudover kigger man også på, om virksomheden i fremtiden skal erhverve sig ny viden, nye ressourcer eller ny kapacitet. Alt i alt kigger man på:

 • Virksomhedens kompetencer, evner og færdigheder.
 • Ny viden, nye ressourcer og ny kapacitet til nye strategier og vækstpotentiale.

For at finde frem til det bedste svar på disse punkter, bør man stille virksomheden følgende spørgsmål:

 • Hvad er virksomhedens kernekompetence(r)?
 • Har virksomheden et eller flere kompetencegab (manglende kompetencer)?
 • Har de nuværende medarbejdere evnerne til at udføre opgaverne – også i fremtiden?
 • Hvilken afdeling/hvilke afdelinger mangler kompetencer, viden eller ressourcer?
 • Osv.

Hvilke S’er er bløde, og hvilke S’er er hårde?

I McKinsey 7 S-modellen opdeler man ikke bare en virksomhed i 7 S’er. Man opdeler den faktisk også yderligere i to kategorier. Det gør man ved at kategorisere de 7 S’er som enten hårde eller bløde – det vil sige “Soft S’s” (hårde S’er) og “Hard S’s” (bløde S’er):

De hårde S’erDe bløde S’er
Systems (Systemer)Staff (Personale)
Structure (Struktur)Shared values (Værdier)
Strategy (Strategi)Style (Ledelse)
Skills (Færdigheder)
Tabel: McKinsey 7 S-modellen – de bløde S’er og de hårde S’er

“Hvorfor er det så, at nogle S’er i McKinsey 7 S-modellen er hårde, mens andre er bløde?” 

Grunden til, at nogle af S’erne kategoriseres som hårde, skyldes, at de er mere konsekvente og mere lige til at ændre på, fordi der er tale om strategier, systemer, struktur. o.l., som fra det ene øjeblik til det andet kan blive udskiftet, ændret på, osv.. Disse S’er er ligeledes også lettere at identificere og administrere i det daglige arbejde i forhold til de bløde S’er.

At nogle S’er er bløde skyldes, at de er sværere at ændre på og lave forandringer inden for, da der arbejdes med mennesker, værdier, færdigheder, ledelsesform, o.l., som er mere abstrakt og følelsesbaseret. Disse S’er tager derfor længere tid at arbejde med og ændre på.  

Dog er det vigtigt at pointere, at både de hårde såvel som de bløde S’er er vigtige at arbejde med for at opnå den succes, som virksomheden stræber efter. Det er hverken nok at arbejde med enten de hårde S’er eller de bløde S’er. 

Dog anbefaler visse tilhængere af McKinsey 7 S-modellen at starte med at definere “Shared values” for at skabe en grundforståelse for virksomheden, hvorefter man bør gå direkte til at kigge på de hårde S’er (Systems, Structure og Strategy) og analysere dem. Efter man har analyseret de hårde S’er, bør man først der gå videre til de bløde S’er (Staff, Style og Skills) og analysere dem. Til sidst genanalyserer man modellen ved at kigge på, hvordan alle elementerne påvirker hinanden, og hvilke konsekvenser det har for hvert element. Det er ofte en tidskrævende, men en vigtig proces at komme igennem.

Hvem har lavet 7 S-modellen?

Til trods for at modeller og tabeller ofte er opkaldt efter, hvem der har udviklet dem, så er det ikke helt tilfældet med McKinsey 7 S-modellen. Ikke desto mindre er modellen udviklet af konsulentfirmaet, McKinsey, men modellen er udarbejdet af McKinsey-konsulenterne Tom Peters, Robert Waterman og Julien Philips med hjælp fra Richard Pascale og Anthony G. Athos.

Siden modellens udgivelse tilbage i 1980’erne har den være til stor gavn og været meget relevant at arbejde med blandt akademikere, ledere, direktører, forretningsbestyrere og mange andre. Fortsat er McKinsey 7 S-modellen stadig et populært strategisk planlægningsværktøj at gøre brug af den dag i dag. 

Derfor er det vigtigt, at moderne arbejdere og ledere kender til modellen og ved, hvordan man arbejder med den.

Eksempel – McKinsey 7 S-modellen

I nogle tilfælde kan det være nemt at forstå en model, og andre gange kan det være svært at vide, hvordan man skal gribe en model an i praksis. Her kan et eksempel på brugen af McKinsey 7 S-modellen være med til at danne et overblik og gøre det nemmere at forstå, når der tages udgangspunkt i et virkelighedsnært eksempel.

Lad os tage et eksempel med en startup-virksomhed. Denne startup kaldes for “Jonas Elektronikforretning” (fiktiv forretning). Hos denne startup var de til en start tre ansatte. Visionen og missionen var bygget op omkring deres grundlægger, Jonas, hvis værdier bygger på genbrug af elektronik og et mere miljøvenligt valg. Hos Jonas Elektronikforretning gjorde de i starten brug af basis IT-programmer til styring af varelageret, kasseapparatet, regnskab, m.m.

Efter et par år har Jonas Elektronikforretning fået mere succes og vækstet forretningen. Virksomheden tæller i dag 30 ansatte og sælger nu ikke kun til det danske marked, men også til det norske og svenske marked. Dog kræver den store fremgang i væksten og i virksomhedens udvikling, at der skal ske visse forandringer internt i virksomheden. De nye kundekrav og flere markeder at operere i kræver flere færdigheder inden for marketing, teknologi, produktudvikling, økonomistyring, salg, m.m. Her gør Jonas brug af McKinsey 7 S-modellen for at analysere virksomhedens nuværende situation, hvor han finder frem til:

 • “Strategy”: Den nuværende salgsstrategi ikke længere stemmer overens med virksomhedens færdigheder.
 • “Staff”, “Skills” og “Systems”: Den hurtige tilgang og ansættelse af nye medarbejdere og ikke mindst ændringer i teknologien gør, at mange medarbejdere ikke har de nødvendige færdigheder og oplæring i det hele.
 • “Shared values” og “Style”: Endnu værre så er ikke alle medarbejdere forventningsafstemt i forhold til, hvad de grundlæggende værdier bygger på i virksomheden. Dette skulle ledelsen have været bedre til at indse og få fastlagt.

Den samlede analyse og det knivskarpe overblik giver Jonas de bedste forudsætninger for at kunne igangsætte processer, systemer og oplæring til at komme problemerne til livs:

 • Fastlæggelse og udarbejdelse af nye salgsstrategier – på det danske marked såvel på det norske og svenske marked.
 • Nye systemer og programmer, der lever op til kravene fra kunderne og de pågældende markeder.
 • Oplæring i programmer og systemer for de nye ansatte.
 • Oplæring i de grundlæggende værdier for de nye ansatte.
Vurder denne artikel

Nyhedsbrev

Nordic Social er blevet en del af det prisvindende performance marketing-bureau s360!

Det betyder, at vi ud over vores eksisterende services inden for sociale medier nu også kan tilbyde en bred vifte af andre tjenester inden for digital markedsføring, såsom SEO, Google Ads og meget, meget mere.

For at høre mere er du velkommen til at kontakte Director og Co-founder, Alexander Morabbi. Du kan enten udfylde formularen nedenfor eller fange ham via E-mail eller +45 42760647.